I dio: Uvod u biblioteku BLAS

Šta je BLAS? 

Istorijski BLAS (Basic Linear Algebra Subprograms) ili danas BLAST (BLAS Technical Forum Standard) predstavlja specifikaciju skupa elementarnih funkcija (programskih rutina) za izvršavanje različitih matematičkih operacija u sklopu linearne algebre, i kao takav predstavlja standard za pisanje visoko optimizovanih biblioteka za različite tipove računarskih arhitektura. Pojavio se kao potreba da se određen skup matematičkih funkcija (operatora) standardizuje na neki način, kako bi se njihova upotreba mogla generalizovati na veći skup aplikacija [1].

II DEO: Automatsko generisanje GMock testova

​Modelima-vođeno automatsko generisanje testova

Modelima-vođeno softversko inženjerstvo zasniva se na eksploataciji modela sistema ili određenog domena, sa ciljem automatizovanja procesa razvoja softvera [6]. U ovom kontekstu, modeli se mogu iskoristiti na različite načine – za generisanje dokumentacije, izvršivog koda, ali i verifikaciju i validaciju. Između ostalog, modelima-vođen pristup ima puto potencijala što se testiranja u autmobilskoj industriji tiče.

Pages